AVTOR

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo.

Grafični in tekstovni material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 54/16). Sprotno navajanje posameznih virov je zaradi didaktične in vizualne preglednosti izpuščeno. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.

 

Celje, 2007; posodobljeno 2018.

 

 

VIRI IN LITERATURA

 1. Atlas sveta za osnovne in srednje šole (2018). Ljubljana: MK.
 2. Azija, e-gradiva, dostopno dec. 2015 na URL http://egradiva.gis.si/web/2.-letnik-geografija/azija
 3. Azija, E-Leksikonografski zavod Miroslava Krleže, http://www.enciklopedija.hr
 4. Baloh, E., et. al. (2015). Geografija 7. Ljubjana, MK.
 5. Data World, dostopno okt. 2018 na URL https://ourworldindata.org/
 6. Dežele in ljudje, več knjig, (1995). Ljubljana, MK.
 7. FAOstat Data, dostopno sep. 2018 na URL http://www.fao.org/faostat/en/#data
 8. Ferfila, B. (2006). Svet na dlani. Ljubljana: FDV.
 9. Ilešič, S. (1981). Regionalna geografija. Ljubljana: MK.
 10. Ljudstva sveta, več knjig (1980). Ljubljana: MK.
 11. Podatkovnik portala Cie na URL https://www.cia.gov
 12. Potočnik, D. (2006). Azija med preteklostjo in sedanjostjo. Maribor: Pivec.
 13. Račič, J., Tomšič, Ž. (2005). Geografija 7. Ljubljana: MK.
 14. Senegačnik, J. (2015). Geografija Evrope in Azije. Ljubljana: Modrijan.
 15. Senegačnik, J. (2006). Svet. Ljubljana: Modrijan.
 16. Statistical Review of World Energy, 2018, dostopno okt. 2018 na https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-natural-gas.pdf
 17. Statistical Yearbook 2018 Edition. UN, New York, 2018, dostopno okt. 2018 na https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook/
 18. Tourism Highlights 2018, E-edition World Tourism Organization, dostopno sep. 2018 na URL ww2.unwto.org
 19. Verdev, H. (2010). Raziskujem Stari svet 7. Ljubljana: Rokus Klett.
 20. Vintar Mally, K. (2010). Geografija Azije: študijsko gradivo. Ljubljana: FF.
 21. Vovk Korže, A. (1999). Študijsko gradivo za regionalno geografijo Azije. Maribor: PeF.
 22. World statistics and facts, dostopno sep. 2018 na URL https://www.factmonster.com/world/world-statistics-and-facts

 

Grafični material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Sprotno navajanje posametnih virov je zaradi didaktične in vizualne preglednosti izpuščeno.