Kumerdej

 

IV. osnovna šola je prejela priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za leto 2010.

 

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojnoizobraževalno
prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole prejme
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

IV. osnovna šola Celje ima bogato tradicijo v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo pri razvijanju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso. Vodstvo šole in strokovni delavci si prizadevajo ustvariti kreativno učno okolje, ki omogoca trajnejše in kvalitetnejše znanje njihovih ucencev.

Strokovni delavci IV. osnovne šole Celje se dejavno vključujejo v projekte, v okviru katerih izboljšujejo in posodabljajo lastno pedagoško prakso. Med prvimi so se vključili v poskusno izvajanje fleksibilnega predmetnika in kot mentorska šola predstavljali primere dobre prakse na srečanjih učiteljev in ravnateljev v Obmocni enoti Zavoda RS za šolstvo v Celju in tudi širše. S hospitacijskimi nastopi so strokovni delavci IV. osnovne šole Celje prikazali uspešne primere uvajanja sodobnih metod učenja ter poučevanja, kot so medpredmetno povezovanje in timsko delo.

IV. osnovna šola Celje uspešno sodeluje z Zavodom RS za šolstvo na področju raziskovanja in razvijanja inovativnih ucnih pristopov. Na šoli so uvedli nove oblike in metode zgodnjega opismenjevanja, razvijanja matematičnih predstav ter učenja na daljavo. Z raznolikimi dejavnostmi so pri učencih spodbujali prostovoljno delo in medsebojno pomoč ter tako razvijali njihovo humanitarno odgovornost.

V šolskem letu 2008/2009 se je IV. osnovna šola Celje vključila v razvojno-aplikativni projekt Razvoj didaktike ocenjevanja znanja, ki je potekal na Zavodu RS za šolstvo. Učitelji so z metodo akcijskega raziskovanja proučevali lastno prakso na področju ocenjevanja znanja. Na strokovnih srečanjih, ki jih je organiziral Zavod RS za šolstvo, so se seznanili s formativnim spremljanjem učenja in teoretična izhodišča preizkušali v šolski praksi. Svoje izkušnje in inovativne ideje so predstavili na tradicionalnem strokovnem srečanju učiteljev osnovnih in srednjih šol v Velenju in na Mednarodnem posvetu v Celju ter v Zborniku, ki je izšel pri Založbi Zavoda RS za šolstvo.

Aktivno so se vključili v mrežo šol, ki je nastala v okviru projekta Razvoj didaktike ocenjevanja znanja. V prizadevanjih za hitrejše razvijanje učenčeve zmožnosti sporazumevanja v tujih jezikih se je IV. osnovna šola Celje vključila v projekt Drugi tuji jezik, ki poteka v okviru sodelovanja med Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za šolstvo in šport.

Šola sodeluje z Zavodom RS za šolstvo, Območna enota Celje, tudi pri prenosu znanj in izkušenj v okviru študijskih skupin ter pri vrednotenju nalog nacionalnega preverjanja znanj (NPZ). Vsako leto odlično izpeljejo strokovna srečanja in omogočijo, da delo poteka nemoteno in v prijaznem delovnem vzdušju.

Dejavnosti šole v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov omogočajo njenim strokovnim delavcem, da nenehno spremljajo, evalvirajo in izboljšujejo lastno pedagoško prakso. IV. osnovna šola Celje se je aktivno vključila v projekt Evropska vas in je UNESCO središče v mednarodni mreži Unesco ASP šol.

S premišljenimi in dobro načrtovanimi dejavnostmi si šola prizadeva za kakovosten pouk, bogat program obveznih dejavnosti ter raznolik razširjeni program. Na šoli že tradicionalno poteka raziskovalno delo učencev.

Posebno pozornost namenjajo partnerskim odnosom s starši, v okviru katerih izvajajo inovativne oblike sodelovanja.

Komisija je na podlagi vseh navedenih dejstev soglasno sklenila, da prejme priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2010 za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojnoizobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole IV. Osnovna šola Celje.

 

Več o tem: http://www.zrss.si/Default.asp?a=1&id=1238