Skoči na glavno vsebino

Specialna pedagoginja

Delo specialne pedagoginje na šoli zajema pomoč učencem pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pri razvijanju znanj, spretnosti, sposobnosti in prilagoditev na področju branja, pisanja, računanja, grafomotorike, pozornosti in koncentracije ter drugih področjih otrokovega razvoja. Dodatna strokovna pomoč se izvaja s pomočjo igre, posebnih vaj, treningov, ob delu s konkretnim materialom in z različnimi učnimi pripomočki, ki učencem olajšajo uspešno vključevanje v vsakdanje šolsko delo.

Poleg dela z učenci pri urah dodatne strokovne pomoči:

  • izvajam specialno pedagoško diagnostiko inpredlagam specialno pedagoške postopke in metode dela ter prilagoditve pri pouku in ocenjevanjih,
  • svetujem pri napotitvi otroka v druge institucije (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Komisija za usmerjanje pri Zavodu za šolstvo Celje) in urejanju ustrezne dokumentacije,
  • izvajam svetovanje ob prešolanju otroka na osnovno šolo s prilagojenim programom,
  • sodelujem s starši, učenci in učitelji pri pripravi individualiziranega programa in evalvaciji individualiziranega programa,
  • sodelujem z razredniki in drugimi učitelji, ki poučujejo učence s posebnimi potrebami, svetovalno službo ter vodstvom šole.

KONTAKT:

Sara Senica Pignar, mag. prof. spec. in reh. ped., E-pošta: sara.senica-pignar@osglazija-celje.si

Nina Žlof, prof. spec. in reh. ped., E-pošta: nina.zlof@osglazija-celje.si

Maja Jakob, mag. prof. spec. in reh. ped., E-pošta: maja.jakob@osglazija-celje.si

Dostopnost