Skoči na glavno vsebino

Cenik in subvencioniranje

Cenik šolske prehrane

  • zajtrk 0,68 EUR
  • malica 1,10 EUR
  • kosilo 1. – 5. R. 2,59 EUR
  • kosilo 6. – 9. R. 2,87 EUR
  • kosilo zunanji odjemalci: 5,88 EUR

Subvencioniranje prehrane

Staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za malice in kosila. Šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno zniža višino položnice za malico in kosilo.

Pravico do prehrane učenec pridobi na podlagi prijave na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu, starši in šola pa sklenejo pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane. Odjavljeni obroki se obračunajo, če je odjava pravočasna (najkasneje do 8. ure zjutraj).

12. 7. 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 76//23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). 
Zakon določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Dostopnost