Skoči na glavno vsebino

Vizija

Strpno, odgovorno in vsak po svoji poti do znanja za življenje – vizija, poslanstvo in politika kakovosti na IV. osnovni šoli Celje

Poslanstvo osnovne šole je vzgoja in izobraževanje otrok in mladine v skladu z javnoveljavnim programom. Pri delu in iskanju najboljših učno-vzgojnih poti nas na IV. osnovni šoli Celje vodi skupna vizija:
Strpno, odgovorno in vsak po svoji poti do znanja za življenje!

IV. osnovna šola Celje želi biti šola, ki:

  • daje učencem znanja za življenje,
  • jim omogoča, da razvijajo svoja interesna področja in dosegajo rezultate v skladu s
  • svojimi sposobnostmi,
  • upošteva njihovo individualnost,
  • razvija strpnost, odgovornost in skrb za okolje,
  • oblikuje spoštljive, strpne in prijateljske medsebojne odnose,
  • ustvarja spodbudne okoliščine za delo,
  • dobro sodeluje s starši,
  • se uspešno vključuje v nacionalne in evropske projekte,
  • se nenehno razvija in izboljšuje. .

Pri tem sledimo štirim stebrom vzgoje in izobraževanja po načelih Unesco ASP:
Učiti se, da bi vedeli.
Učiti se, da bi znali delati.
Učiti se, da bi znali živeti v
skupnosti in eden z drugim.
Učiti se biti.

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Na IV. osnovni šoli Celje stremimo k nenehnemu izboljševanju. Skrbno izvajamo politiko kakovosti, ki je skladna z namenom našega delovanja, z zakonodajo in zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015.
Politika kakovosti vključuje tudi zavezanost k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti.
Dokumentirana je v POSLOVNIKU KAKOVOSTI, nenehno jo evalviramo in preverjamo njeno uporabo tako znotraj kot tudi zunaj organizacije. Jasno je izražena v LETNEM DELOVNEM NAČRTU in POSLOVNEM POROČILU.
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja je pregleden sistem, ki v ospredje postavlja postavljanje ciljev, njihovo reševanje, evalvacijo in nenehno izboljševanje. Ta procesni pristop (PDCA) pomaga zavodu, da svoje procese podpre z ustreznimi viri, jih vidi, poišče možnosti za ukrepanje in tudi ukrepa.
Pri načrtovanju upoštevamo tudi tveganja, priložnosti in korektivne ukrepe, ki zagotavljajo, da s sistemom vodenja lahko dobimo željen rezultat (povečamo željene učinke, preprečimo oz. zmanjšamo nezaželene posledice in dosežemo izboljšave). Pri naboru tveganj upoštevamo zakonodajo.
Pri oblikovanju ciljev kakovosti dosledno upoštevamo politiko kakovosti oz. vizijo zavoda, katere cilji upoštevajo vse zainteresirane deležnike – zaposlene, učence in starše.
Z dobro opravljenim delom, s predanostjo ter nenehnim izpopolnjevanjem in izboljševanjem nas na področju kakovosti čaka uspeh.

Dostopnost