Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost učencev

Mentorica: Tamara Hartman

V šolsko skupnost učencev so povezane vse oddelčne skupnosti od 4. do 9. razreda, ki jih zastopata dva predstavnika.  Delo temelji na uveljavljanju pravic in interesov ter neposrednem usklajevanju življenja in dela na šoli. Izmed predstavnikov oddelčnih skupnosti na prvem sestanku javno izvolimo predsednika in namestnika šolske skupnosti ter potrdimo njihovega učitelja mentorja. Mandat vseh voljenih članov traja eno leto.

Osnovne naloge:

 • Sodelovanje v vseh oblikah šolskega in izvenšolskega dela, aktualno usklajevanje aktivnosti ter analiziranje rezultatov.
 • Dogovarjanje o izvedbi tistih aktivnosti pri pouku in tistih dejavnostih, za katere so učenke in učenci kompetentni in na katere lahko vplivajo.
 • Sodelovanje pri organiziranju šolskih prireditev, načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne, solidarnostne, okoljevarstvene, delovne idr.)
 • Vključevanje na razpise, natečaje in različne akcije izvenšolskih institucij, organizacij in društev ter tvorno sodelovanje.
 • Spremljanje pravic in dolžnosti učenk in učencev (s poudarkom, da pravice izhajajo iz njihovih dolžnosti) ter medsebojnih odnosov.
 • Sprotno reševanje dilem, vprašanj in pobud učenk in učencev IV. osnovne šole Celje ter oblikovanje predlogov in izboljšav za kakovostnejše delo in počutje učenk in učencev.
 • Ažurno informiranje sošolk in sošolcev o dejavnostih na razrednih urah in na oglasni deski.
 • Zbiranje papirja.

 

Prednostne naloge:

 • Analiziranje učno-vzgojnih rezultatov ob zaključku ocenjevalnih obdobij, dajanje pobud za izboljšanje stanja in organiziranje samopomoči.
 • Sodelovanje pri organizaciji šolskega parlamenta.
 • Večji poudarek ekološkemu osveščanju vseh učenk in učencev (ločevanje odpadkov, varčevanje s papirjem, vodo, elektriko…).
 • Poudarek na prizadevanju za strpno in vljudno obnašanje v šolskih in izvenšolskih prostorih ter varovanje šolskega inventarja. Na vseh področjih šolskega življenja in dela težiti k izgradnji kakovostnih medosebnih odnosov.
Dostopnost